+359886546062 info@evropakonsult.com

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Благодарим за интереса към нашата фирма и услугите ни. Защитата на личните данни е от особено важно значение за управлението на Европа Консулт ЕООД. Използването на уеб сайтовете на Европа Консулт е възможно основно без предоставяне на лични данни. Ако заинтересованото лице желае да използва специалните услуги на нашата компания чрез уебсайта ни, обработването на лични данни ще бъде необходимо. Ако обработването на лични данни се изисква и няма правно основание за такава обработка, обикновено търсим съгласието на субекта на данните.

Обработката на лични данни, като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги е в съответствие с Общия регламент за защита на данните и в съответствие със специфичните за страната разпоредби за защита на данните, приложими за „Европа Консулт“ GmbH. Чрез тази политика за поверителност, нашата компания се стреми да информира обществеността за естеството, обхвата и целта на личната информация, която събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни са информирани за своите права съгласно настоящата политика за защита на личните данни.

 1. Определения

Политиката за конфиденциалност на Европа Консулт се основава на терминологията, използвана от европейския законодател и законодател в приемането на Регламента за обща защита на данните (DS-GVO).

Ние използваме следните термини в тази декларация за поверителност:

 • а) лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (наричано по-долу „субект на данните“). Физическо лице се счита за идентифицируемо, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез свързване с идентификатор, като име, с идентификационен номер, с данни за местоположението.

 • б) засегнатото лице

Засегнатото лице е всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора.

 • в) обработка

Обработка означава всеки процес или поредица от операции, свързани с лични данни, като например събиране, събиране, организиране, организиране, съхраняване, адаптиране или промяна, четене, запитване, използване със или без помощта на автоматизирани процедури; разкриване чрез представяне, разпространение или друга форма на предоставяне, помирение или асоцииране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 • г) ограничаване на обработката

Ограничението на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната бъдеща обработка.

 • д) профилиране

Профилирането е всякакъв вид автоматизирана обработка на лични данни, която се изразява в използването на тази лична информация за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-специално аспекти, свързани с работата, икономическата ситуация, здравето, личните. Да се анализират или предскажат предпочитанията, надеждност, поведение, местонахождение или преместване на това физическо лице.

 • е) Псевдонимация

Псевдонимизацията е обработването на лични данни по начин, при който личните данни вече не могат да се приписват на конкретно физическо лице, без да е необходима допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация е отделена и подлежат на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че лични данни, които не са определени за идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

 • ж) контролер или контролер

Контрольорът или администраторът е физическо или юридическо лице, публичен орган, орган или орган, който самостоятелно или в съгласие с други решава относно целите и средствата за обработка на лични данни. Когато целите и средствата за такава обработка се определят от правото на Съюза или от правото на държавите-членки, администраторът или специфичните критерии за неговото определяне могат да бъдат предвидени съгласно правото на Съюза или на националното право.

 • з) процесор

Преработвателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

 • и) получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друго лице, на което се разкриват лични данни, независимо дали е или не, независимо дали е трета страна. Въпреки това органите, които могат да получават лични данни съгласно правото на Съюза или националното законодателство във връзка с определена мисия, не се считат за бенефициенти.

 • й) трети страни

Трето е физическо или юридическо лице, публичен орган, орган или орган, различен от субекта на данните, администратора, преработвателя и лицата, упълномощени под пряката отговорност на администратора или преработвателя да обработват личните данни.

 • к) съгласие

Съгласието е всяко доброволно дадено и недвусмислено изразено под формата на изявление или друг недвусмислен потвърждаващ акт от страна на субекта на данните за конкретния случай, с който субектът на данните указва, че се съгласява с обработването на личните данни, които го засягат.

 1. Име и адрес на администратора

Лицето, отговорно по смисъла на Общия регламент за защита на данните, други закони за защита на данните в държавите-членки на Европейския съюз и други разпоредби, имащи характер на защита на данните, са:

Европа Consult GmbH

Пещерско Шосе, 7

4002 Пловдив, България

България

Тел .: +359882518262

Електронна поща: personal@evropakonsult.de

Уебсайт: www.evropakonsult.com

 1. Име и адрес на служителя по защита на данните

Служителят по защита на данните на администратора е:

Г-н Костадин Ламбрев

Европа Консулт ЕООД

Пещерско Шосе, 7

4002 Пловдив, България

България

Тел .: +359882518262

Електронна поща: personal@evropakonsult.de

Уебсайт: www.evropakonsult.com

Всеки субект на данни може по всяко време да се свърже с нашия служител по защита на данните с всякакви въпроси или предложения относно защитата на данните.

 1. Бисквитки

Сайтът на Europe Konsult GmbH използва бисквитки. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват и съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Чрез използването на „бисквитки“, Europe Konsult GmbH може да предостави на потребителите на този уеб сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“.

Вече поставените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички обичайни интернет браузъри.

 1. Събиране на общи данни и информация

Сайтът на Europe Konsult GmbH събира поредица от общи данни и информация всеки път, когато уебсайтът е достъпен от засегнато лице или автоматизирана система. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) интернет страницата, от която достъпа на системата има достъп до нашия уеб сайт (т.нар. Референти), (4) които могат да бъдат достъпни чрез (5) датата и часа на достъп до уебсайта, (6) адрес на интернет протокол (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) други подобни данни и информация, използвана в случай на атаки срещу нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация Европа Консулт ЕООД не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да (1) правилно да достави съдържанието на нашия уебсайт, (2) да оптимизира съдържанието на нашия уебсайт и да го рекламира, (3) да осигури непрекъснатото функциониране на нашите информационни технологии и технологията нашия уебсайт и (4) да предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за съдебно преследване в случай на кибератака. Това анонимно събрани данни и информация следователно се оценява статистически и по-нататък от Europe Konsult GmbH с цел да се повиши защитата на данните и сигурността на данните в нашата компания, за да се гарантира най-добро възможно ниво на защита на обработваните от нас лични данни. Анонимните данни на лог файловете на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от засегнатото лице.

 1. Регистрация на нашия уеб сайт

Субектът на данните има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора на лични данни чрез предоставяне на лични данни. Какви лични данни има администраторът да регистрира с лични данни. Личните данни, които трябва да бъдат изпратени на контролера, се получават от съответната форма за въвеждане, използвана за регистрацията. Личните данни, вписани от субекта на данни, се събират и съхраняват само за вътрешна употреба от администратора и за негови собствени цели.

Чрез регистрацията в уеб сайта на администратора се съхранява и IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) на субекта на данните, датата и часа на регистрацията. Съхраняването на тези данни става на фона, че само злоупотребата с нашите услуги може да бъде предотвратена и ако е необходимо, тези данни дават възможност да се изяснят извършените престъпления. В това отношение съхранението на тези данни е необходимо, за да се осигури контрольорът. Разкриването на тези данни на трети страни не е, освен ако няма правно задължение за предаване или разкриване на правоприлагащите органи.

Чрез регистриране на субекта на данните, който доброволно предоставя лични данни, администраторът на данни служи за предоставяне на субекта на данни със съдържание или услуги, които поради естеството на случая могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители.

По всяко време при поискване администраторът предоставя на всеки субект на данни информация за това кои лични данни за субекта на данни се съхраняват. Освен това администраторът на данни коригира или заличава личните данни по искане или справка на субекта на данни, доколкото това не противоречи на законовите изисквания за съхранение. Служител по защита на данните, посочен по име в тази декларация за защита на данните, и цялата организация на служителите на администратора на данни са на разположение като лица за контакт за субекта на данни в този контекст.

 1. Абонамент за изпращане по e-mail на новите свободни работни места

На страницата на Europe Konsult GmbH потребителите получават възможност да получат информация за предлаганите от нашата компания свободни работни места. Кои лични данни се предават на администратора на данни, когато бюлетинът е поръчан, произтича от въведената маска за тази цел.

„Европа Консулт“ ЕООД информира клиентите си редовно по имейл за офертите на компанията.

Съгласието за съхранение на лични данни, които лицето, за което се отнасят данните, ни е дало да изпратим електронната поща, може да бъде оттеглено по всяко време. С цел отнемане на вашето съгласие можете да ни изпратите празен имейл. Възможно е също така да се дерегистрира по всяко време директно на уебсайта на администратора, като изпраща имейли или съобщава това по друг начин на администратора.

 1. Свържете се чрез уебсайта

Поради правни разпоредби сайтът на Европа Консулт ЕООД съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашата компания, както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (e-mail адрес). Ако засегнатото лице се свърже с администратора на данни чрез електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предоставени от субекта на данните, ще бъдат автоматично запазени. Такива лични данни, предадени доброволно от дадено лице на администратора, се съхраняват за целите на обработката или свързването с лицето, за което се отнасят данните. Тези лични данни не се разкриват на трети лица без изричното съгласие на заинтересованото лице. Вашите лични данни ще бъдат предадени на клиенти или потенциални работодатели, които биха искали да покрият нуждите от персонал с наша помощ. Наши клиенти включват болници, клиники за рехабилитация, медицински центрове, медицински практики и други медицински съоръжения.

 1. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Контролният орган обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта на съхранението или, според случая, от европейските директиви или регламенти или от друг законодателен орган в закони или подзаконови актове, които контролер е предвидено.

Ако целта за съхранение е пропусната или срокът на съхранение, определен от европейските директиви и регламенти или друг съответен законодател, изтече, личните данни ще бъдат рутинно блокирани или заличени в съответствие със законовите разпоредби.

 1. Права на субекта на данните
 • а) Право на потвърждение

Всяко засегнато лице е длъжно от европейските директиви и регулатори да изиска от администратора да потвърди дали личните му данни се обработват. Ако засегнатото лице желае да се възползва от това право на потвърждение, може да се обърне към нашия служител по защита на данните или друг служител на администратора по всяко време.

 • б) Право на информация

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има право, предоставено от Европейския ди- рективен и регулаторен орган, да получи по всяко време безплатно от администратора всички съхранени за него лични данни и копие от такава информация , Освен това европейският законодател и регулатор предостави на субекта на данни следната информация:

o целите на обработката

o категориите обработвани лични данни

o получателите или категориите получатели, на които личните данни са разкрити или все още се разкриват, и по-специално на получатели в трети страни или на международни организации

o ако е възможно, планираната продължителност, за която ще се съхраняват личните данни или, ако това не е възможно, критериите за определяне на тази продължителност

o правото на поправяне или заличаване на личните данни, които ги засягат, или ограничаване на обработката от администратора, или право на възражение срещу такава обработка

o наличието на право на обжалване пред надзорен орган

o ако личните данни не се събират от субекта на данните: цялата налична информация за източника на данните

o наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране в съответствие с член 22, параграфи 1 и 4 от GDPR и – поне в тези случаи – смислена информация за съответната логика и обхвата и очакваното въздействие на тази обработка на съответното физическо лице

Освен това субектът на данни има право на достъп до това, дали личните данни са предадени на трета държава или на международна организация. Ако случаят е такъв, тогава субектът на данните има право да получи информация за съответните гаранции във връзка с прехвърлянето.

Ако заинтересованото лице желае да упражни това право на информация, може да се обърне към нашия служител по защита на данните или друг служител на администратора по всяко време.

 • в) право на поправка

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има правото, предоставено от европейския законодател, да поиска незабавна корекция на неточни лични данни, които се отнасят до него. Освен това субектът на данни има право да поиска попълването на непълни лични данни, включително чрез допълнителна декларация, като се вземат предвид целите на обработката.

Ако засегнатото лице желае да упражни това право на поправка, може да се обърне към нашия служител по защита на данните или към друг член на администратора на данни по всяко време.

 • г) Право на отмяна (право да бъдете забравени)

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има право, предоставено от европейските директиви и регулаторните органи, да изиска от администратора незабавно да заличи личните данни, отнасящи се до него, при условие че е изпълнена някоя от следните причини и обработката не се изисква:

o Личните данни са събрани или обработени по друг начин за такива цели, за които вече не са необходими.

o Заинтересованото лице отменя съгласието, на което се основава обработката на член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR и липсва друга правна основа за обработката.

o Субектът на данните подава възражение срещу обработката по чл. 21 (1) DS-GVO и няма основателни причини за обработката или обжалването на субекта на данни съгласно чл. 21 (2) DS-BER обработката.

o Личните данни са били обработени незаконно.

o Заличаването на лични данни се изисква, за да се изпълни правно задължение съгласно правото на Съюза или националното законодателство, на което се подчинява администраторът.

o Личните данни са събрани във връзка с услугите на информационното общество, предлагани съгласно чл. 8, ал. 1 DS-GVO.

Ако се появи някоя от горепосочените причини и засегнатото лице желае да уреди заличаването на лични данни, съхранявани от Europe Konsult GmbH, те могат по всяко време да се свържат с нашия служител по защита на данните или друг член на администратора на данни. Служителят по защита на данните на Europe Konsult GmbH или друг служител ще уреди незабавно изпълнението на заявката за заличаване.

Ако личните данни са публично оповестени от Europe Konsult GmbH и ако нашата компания като отговорно лице е длъжна да изтрие личните данни съгласно чл. 17 (1) DS-GVO, Europe Konsult GmbH ще предприеме подходящи мерки, като вземе предвид наличната технология и разходите за внедряване и от техническо естество, да информира други администратори на лични данни, обработващи публикуваните лични данни, че субектът на данните на тези други данни контролерите са изтрили всички връзки към такива лични данни или копия или копия от тях, освен ако обработката не е необходима. Служителят по защита на данните на Europe Konsult GmbH или друг служител ще организира необходимите в отделни случаи.

 • д) Право на ограничаване на обработката

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има право, дадено от европейската директива и регулаторен орган, да изиска от администратора да ограничи обработката, ако се прилага едно от следните условия:

o Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период от време, който позволява на отговорното лице да провери точността на личните данни.

o Обработването е незаконно, субектът на данните отказва да изтрие личните данни и вместо това поиска ограничаване на използването на лични данни.

o администраторът на данни вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но субектът на данните изисква от тях да упражняват, защитават или защитават правата си.

 • е) Възможност за прехвърляне на данни

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има право, предоставено от европейските директиви и регламенти, да получи личните данни, отнасящи се до него, предоставени на контролиращия орган от субекта на данните в структуриран, общ и машинно четен формат. Той също така има право да прехвърли тези данни на друго отговорно лице, без да пречи на администратора, на когото са предоставени личните данни, при условие че обработката се основава на съгласието съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ГПДП или член 9, параграф 1, буква б), точка 2, буква а) от ГПЧП или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ГПЧП и обработване чрез автоматизирани процеси, освен ако обработката е необходима за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на публична власт, която е възложена на отговорното лице.

Освен това, при упражняването на правото си на преносимост на данни съгласно член 20, параграф 1 от GDPR, субектът на данни има право да получи личните данни директно от един администратор към друг, доколкото това е технически осъществимо и ако това е така не засяга правата и свободите на другите.

За да се установи правото на преносимост на данните, субектът на данните може по всяко време да се свърже с служителя по защита на данните, назначен от Европа Консулт ЕООД или друг служител.

ж) Право на възражение

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има право, предоставено от европейската директива и регулаторния орган по всяко време по причини, произтичащи от конкретното му положение, срещу обработката на лични данни, свързани с него, съгласно член 6, параграф 1 д) или е DS-GVO има възражение. Това важи и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

Европа Консулт ЕООД вече няма да се обработват лични данни в случай на възражение, ако не можем да докажем, неопровержими законови основания за обработването, които надхвърлят интересите, правата и свободите на субектите на данни, или обработката има за цел да утвърждава, упражняване или Защита на правни искове.

Ако Europe Konsult GmbH обработва лични данни, за да работи с пряка пощенска реклама, субектът на данни има право да възрази по всяко време на обработката на лични данни за целите на тази реклама. Това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава пряка пощенска реклама. Ако лицето, за което се отнасят данните, възразява срещу обработката за целите на директния маркетинг, Европа Консулт ЕООД няма да обработва личните данни за тези цели.

Освен това субектът на данните има право, по причини, произтичащи от неговото специфично положение, срещу обработката на лични данни, свързани с него, за научни или исторически научни цели или за статистически цели в рамките на Европа Консулт ЕООД съгласно чл. 89 (1) DS GMOs да възрази, освен ако такава обработка е необходима за изпълнение на задача от обществен интерес.

За да упражни правото си на възражение, субектът на данни може директно да се свърже с служителя по защита на данните на Europe Konsult GmbH или друг служител. Освен това, във връзка с използването на услугите на информационното общество, без да се засяга Директива 2002/58 / ЕО, субектът на данните също е свободен да упражнява правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, използващи технически спецификации.

 • з) Автоматизирани решения за всеки отделен случай, включително профилиране

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има право, както е дадено от европейския законодател и законодателя, да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което има правно действие върху него, или по подобен начин, оказва значително влияние върху него; освен ако решението (1) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и администратора; или 2. разрешено от законодателството на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът, и това законодателство предвижда подходящи мерки за защита на правата и свободите, както и законните интереси на субекта на данните; или (3) с изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението (1) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между лицето, за което се отнасят данните и администратора, или 2) то се извършва с изричното съгласие на субекта на данните, Европа Консулт ЕООД предприема необходимите мерки за защита на правата и свободите и правата на законните интереси на субекта на данните, включително поне правото да получи намесата на лице от администратора, да изрази своето положение и да оспори решението.

Ако субектът на данните желае да прилага автоматизирани права за вземане на решения, той може да се обърне към нашия служител по защита на данните или друг администратор на данни по всяко време.

 • i) Право на отмяна на съгласие за защита на данните

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има правото, дадено от европейската директива и регулаторен орган, да оттегли съгласието си за обработването на лични данни по всяко време.

Ако субектът на данните желае да се позове на правото си да оттегли съгласието, те могат по всяко време да се свържат с нашия служител по защита на данните или с друг член на администратора на данни.

 1. Защита на данните в приложения и в процеса на кандидатстване

Контролерът събира и обработва личните данни на кандидатите за целите на обработката на процеса на кандидатстване. Обработката може да се извърши и по електронен път.

 1. Декларация за поверителност относно използването и използването на Facebook

Контролерът има интегрирани компоненти от Facebook на този уебсайт. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е интернет-базирано място за социални срещи, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или позволява на интернет общността да предоставя лична или бизнес информация. Facebook позволява на потребителите на социални мрежи да създават лични профили, да качват снимки и да общуват с приятели.

Функциониращата компания на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Лицата, които отговарят за обработването на лични данни, ако засегнатото лице живее извън САЩ или Канада, са Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, пристанище Гранд Канал, Дъблин 2, Ирландия.

Всяко посещение на една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от администратора и върху която е интегриран компонент Facebook (plug-in за Facebook), автоматично преглежда браузъра на системата за информационни технологии на съответното лице автоматично от съответния Компонентът на Facebook причинява представяне на съответния Facebook компонент на Facebook за изтегляне. Общ преглед на всички приставки за Facebook можете да намерите на адрес https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=bg. Като част от този технически процес Facebook получава информация за това коя конкретна долна страна на нашия уебсайт е посетена от съответното лице.

 1. Правила за защита на данните за използването и използването на Google Анализ (с функция за анонимизиране)

Контролерът е интегрирал компонента на Google Анализ (с функция за анонимност) на този уебсайт. Google Анализ е услуга за уеб анализ. Уеб анализът е събирането, събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Наред с други неща, услугата за уеб анализ събира данни за това на кой уебсайт засегнатото лице е дошло на уебсайт (т.нар. Референти), на кои подстраници на уебсайта са били достъпни или колко често и за коя продължителност на пребиваване е била разглеждана подстраница. Уеб анализът се използва главно за оптимизиране на уебсайт и анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Оперативната компания на компонента на Google Анализ е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Контролерът използва добавката „_gat._anonymizeIp“ за уеб анализи чрез Google Анализ. Чрез тази добавка IP адресът на достъпа до интернет на субекта на данните ще бъде съкратен и анонимизиран от Google, ако достъпът до нашия уебсайт е от държава-членка на Европейския съюз или от друга държава, страна по Споразумението за Европейското Икономическа зона.

Целта на компонента на Google Анализ е да анализира посетителските потоци на нашия уебсайт. Наред с други неща, Google използва получените данни и информация, за да оцени използването на уебсайта ни, да съставя за нас онлайн отчети, показващи дейностите на нашите уебсайтове и да предоставя други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт.

Google Анализ използва „бисквитка“ в системата на информационните технологии на съответното лице. Какви са „бисквитките“, вече е обяснено по-горе. С използването на тази „бисквитка“ Google има възможност да анализира използването на уебсайта ни. Всеки път, когато една от страниците на този уебсайт е достъпна от администратора и компонентът на Google Анализ е интегриран, интернет браузърът на системата за информационни технологии на съответното лице автоматично се инициира от съответния компонент на Google Анализ. За да изпратите данни на Google за онлайн цели за анализ. Като част от този технически процес Google ще бъде наясно с лични данни, като например IP адреса на съответното лице, които освен всичко друго служат на Google да проследява произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да разрешава таксуването на комисионните.

Бисквитката съхранява лична информация, като време за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на място от субекта на данните. Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, вашата лична информация, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от субекта на данните, се прехвърля на Google в Съединените американски щати. Тази лична информация се съхранява от Google в Съединените американски щати. Google може да прехвърли такива лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Допълнителна информация и правилата за поверителност на Google могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и http://www.google.com/analytics/terms/bg.html. Google Анализ е обяснен по-подробно на адрес https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Политика за поверителност за използване и използване на Google AdWords

Контролерът е интегрирал Google AdWords на този уебсайт. Google AdWords е услуга за рекламиране в интернет, която позволява на рекламодателите да показват резултати от търсенето на Google и Google. Google AdWords позволява на рекламодателя предварително да определи ключови думи, които ще показват реклама в резултатите от търсенето на Google, само когато търсещата машина извлича резултат от търсенето, свързано с ключови думи. В мрежата на Google рекламите се разпространяват на актуални уеб страници, като се използва автоматизиран алгоритъм и съгласно предварително дефинирани ключови думи.

Оперативната компания за услугите на Google AdWords е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на Google AdWords е да популяризира нашия уеб сайт, като показва рекламиране въз основа на интереси на уебсайтове на трети страни и в резултатите от търсещата машина на търсачката на Google и като показва реклами на нашия уебсайт.

Ако даден субект на данните пристигне на уебсайта ни чрез реклама от Google, така наречената „бисквитка“ за преобразуване ще бъде съхранена в системата за информационни технологии на Google от Google. Какви са „бисквитките“, вече е обяснено по-горе. Бисквитката за преобразуване изтича след тридесет дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. По отношение на „бисквитката“ за преобразуване е, ако „бисквитката“ все още не е изтекла, проследи дали някои под-страници, като например пазарната кошница от онлайн магазинна система, са достъпни на нашия уебсайт. Бисквитката за преобразуване позволява на нас и на Google да разберем дали даден субект на данни, който дойде на уебсайта ни чрез генериран от нас рекламен приход, т.е. завърши или отмени покупка.

Данните и информацията, събрани чрез използването на „бисквитката“ за преобразуване, се използват от Google, за да създават статистически данни за посетителите на нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещенията се използват от нас, за да определим общия брой потребители, изпратени до нас чрез реклами от AdWords, за да определим успеха или неуспеха на тяхната реклама в AdWords и да оптимизираме нашите реклами от AdWords за в бъдеще. Нито нашата компания нито някой друг рекламодател от Google AdWords получава информация от Google, която да идентифицира субекта на данните.

 1. Политика за поверителност за използване и използване на LinkedIn

Контролерът има интегрирани компоненти от LinkedIn Corporation на този уебсайт. LinkedIn е интернет базирана социална мрежа, която позволява на потребителите да се свързват със съществуващи бизнес контакти и да създават нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани потребители използват LinkedIn в повече от 200 държави. Това прави LinkedIn в момента най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните интернет сайтове в света.

Оперативната компания на LinkedIn е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. Декларацията за поверителност извън Съединените щати се обработва от LinkedIn Ireland, проблеми с поверителността, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия.

Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, който има компонент на LinkedIn (приставка на LinkedIn), този компонент кара браузъра, използван от субекта, да изтегли съответното представяне на компонента LinkedIn. Повече информация за приставките на LinkedIn можете да намерите на адрес https://developer.linkedin.com/plugins. Като част от този технически процес, LinkedIn научава кое конкретно дъно на нашия уебсайт е посетено от засегнатото лице.

Ако субектът на данни е влязъл в LinkedIn едновременно, LinkedIn признава при всяко посещение на нашия уебсайт от субекта на данните и по време на цялата продължителност на съответния престой на нашия уеб сайт, в който конкретен дъб на нашия уебсайт субектът на данни посещава. Тази информация се събира чрез компонента „LinkedIn“ и се свързва от LinkedIn със съответния профил на LinkedIn на LinkedIn. Ако съответното лице активира бутон LinkedIn, интегриран на нашия уебсайт, LinkedIn възлага тази информация на личната потребителска сметка на LinkedIn на съответното лице и запазва тези лични данни.

LinkedIn винаги получава информация чрез компонента „LinkedIn“, че съответното лице е посетило уебсайта ни, ако съответното лице е едновременно влезе в LinkedIn по време на достъп до нашия уебсайт; това се случва независимо дали човек кликне върху компонента на LinkedIn или не. Ако засегнатото лице не иска да предаде тази информация на LinkedIn, последната може да попречи да се излезе от профила си в LinkedIn, преди да посети нашия уебсайт.

На адрес https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn предлага възможността да се откажете от имейл съобщенията, текстовите съобщения и насочените реклами, както и да управлявате настройките на рекламите. LinkedIn също използва партньори като Quantcast, Google Анализ, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame, които могат да задават „бисквитки“. Тези „бисквитки“ могат да бъдат отказани на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Декларацията за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Правилата на „бисквитките“ в LinkedIn са достъпни на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Политика за поверителност за използване и използване на Twitter

Контролерът има интегрирани компоненти за Twitter в този уебсайт. Twitter е многоезична обществено достъпна услуга за микроблогове, където потребителите могат да публикуват и разпространяват tweets, които са ограничени до 140 символа. Тези кратки съобщения са достъпни за всички, включително и за не-Twitter абонати. Туитрите се показват и на така наречените последователи на съответния потребител. Последователи са други потребители на Twitter, които следват tweets на потребителите. Twitter също ви позволява да се обърнете към широка аудитория чрез hashtags, връзки или retweets.

Действащата компания на Twitter е Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, CA 94103, САЩ.

Всеки път, когато една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от администратора и върху която е интегриран компонент Twitter (бутон Twitter), интернет браузърът на системата за информационни технологии на съответното лице автоматично се активира от съответния Twitter компонент причинява изтегляне на презентация на съответния Twitter компонент на Twitter. Допълнителна информация за бутоните Twitter можете да намерите на адрес https://about.twitter.com/bg/resources/buttons. Като част от този технически процес Twitter получава информация за това, коя конкретна долна страна на нашия уебсайт е посетена от съответното лице. Целта на интеграцията на компонента Twitter е да позволи на нашите потребители да преразпределят съдържанието на този уебсайт, да популяризират този уебсайт в цифровия свят и да увеличат броя на посетителите ни.

Ако лицето, за което се отнасят данните, е влязло едновременно в Twitter, Twitter отчита при всяко посещение на нашия уебсайт от субекта на данните и през цялата продължителност на съответния престой на нашия уебсайт, коя конкретна долна страна на нашия уебсайт посещава субектът на данните. Тази информация се събира чрез компонента на Twitter и се разпределя чрез Twitter в профила на засегнатото лице в Twitter. Ако съответното лице активира един от бутоните на Twitter, интегрирани на нашия уеб сайт, данните и информацията, които се предават с него, се прехвърлят в личната потребителска сметка в Twitter на съответното лице и се съхраняват и обработват от Twitter.

Twitter винаги получава информация чрез компонента „Twitter“, че съответното лице е посетило уебсайта ни, ако засегнатото лице едновременно се абонира за Twitter в момента на достъп до нашия уебсайт; това се случва независимо от това дали субектът кликне върху компонента Twitter или не. Ако такова прехвърляне на тази информация на Twitter не е желано от заинтересованото лице, то може да предотврати трансфера, като излезе от своя Twitter профил, преди да се обади на нашия уебсайт.

Приложимите правила за поверителност на Twitter са достъпни на адрес https://twitter.com/privacy?lang=en.

 

 1. Политика за поверителност за използване и използване на Xing

Контролерът има интегрирани компоненти от Xing на този уебсайт. Xing е интернет базирана социална мрежа, която позволява на потребителите да се свързват със съществуващи бизнес контакти и да създават нови бизнес контакти. Индивидуалните потребители могат да създадат личен профил в Xing. Фирмите могат например да създават фирмени профили или да публикуват работни оферти за Xing.

Управляващото дружество на Xing е XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Германия.

Всеки път, когато една от отделните страници на този уебсайт се извиква от администратора и на която е интегриран компонент Xing (Xing plug-in), интернет браузърът на системата за информационни технологии на съответното лице автоматично се идентифицира от съответния Xing Component предизвиква извеждането на съответния Xing компонент на Xing. Повече информация за приставките за Xing може да намерите на адрес https://dev.xing.com/plugins. Като част от този технически процес, Xing е наясно кое конкретно дъно на нашия уебсайт е посетено от съответното лице.

Ако субектът на данните е влязъл в Xing по едно и също време, Xing признава при всяко посещение на нашия уебсайт от субекта на данните и през цялата продължителност на всеки престой на нашия уебсайт, на кое конкретно дъно на нашия уебсайт е посетено съответното лице. Тази информация се събира от компонента Xing и се прехвърля от Xing на засегнатата Xing сметка. Ако съответното лице активира един от бутоните на Xing, интегрирани на нашия уебсайт, например бутон „Споделяне“, Xing възлага тази информация на личната потребителска сметка на Xing на съответното лице и съхранява тези лични данни.

Xing винаги получава информация от компонента Xing, който субектът на данни е посетил нашия уеб сайт, ако субектът на данни е влязъл едновременно в Xing по време на достъп до нашия уебсайт; това се случва независимо от това дали засегнатото лице кликне върху компонента Xing или не. Ако такова прехвърляне на тази информация на Xing от съответното лице не е предназначено, то може да предотврати прехвърлянето чрез излизане от вашия Xing акаунт, преди да се обадите на нашия уебсайт.

Декларацията за поверителност на Xing, достъпна на адрес https://www.xing.com/privacy, предоставя информация за събирането, обработването и използването на лична информация от Xing. Освен това Xing е публикувал известия за поверителност за бутона XING Share на адрес https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 1. Правна основа на обработката

Изкуство. 6 Светих. DS-GMO служи на нашата компания като правна основа за операции по обработка, при които получаваме съгласие за определена цел на преработка.

 1. Допустими интереси за обработка, които се извършват от администратора или от трета страна

Дали обработката на лични данни въз основа на член 6, f DS-GMO е нашият законни интерес за провеждане на нашия бизнес в полза на всички наши служители и нашите акционери.

 1. Продължителност, за която се съхраняват личните данни

Критерият за продължителността на съхраняването на личните данни е съответният законоустановения период на задържане, както и съгласието на субекта на данни да използва услугите на Европа Консулт ЕООД. След изтичането на крайния срок съответните данни ще бъдат изтривани редовно, ако те вече не са задължени да изпълняват договора или да инициират нов договор.

 

Източници: https://dg-datenschutz.de/, https://www.wbs-law.de/